Algemene voorwaardenInhoudsopgave (klik op één van de hoofdstukken om direct doorgelinkt te worden)

koopovereenkomst
Website
Orderbevestiging
Gebruiker
Inschrijven
Bestellen
Zaken
Koopprijs
_______________
Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Totstandkoming van de koopovereenkomst
Artikel 3: Privacy
Artikel 4: Prijzen en aanbiedingen
Artikel 5: Afbeeldingen en links
Artikel 6: Betaling
Artikel 7: Levering
Artikel 8: Garantie
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10: Aansprakelijkheids-beperking
Artikel 11: Ontbinding
Artikel 12: Arbitrage
Bedrijfsgegevens Interactiva B.V

 

 

Koopovereenkomst:
overeenkomst tussen de koper en Interactiva B.V. Deze overeenkomst komt tot stand door middel van een bestelling via de website


 

Website:
Morq.nl of enig onderdeel daarvan, inclusief subdomeinen


 

Orderbevestiging:
de bevestiging van Interactiva B.V. van een geaccepteerde bestelling aan de koper.


 

Gebruiker:
een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de Website heeft ingeschreven.


 

Inschrijven:
het volledig invullen van het op de website aanwezige inschrijfformulier.


 

Bestellen:

het volledig invullen van het op de website aanwezige bestelformulier.


 

Zaken:
één of meerdere roerende zaken die worden aangeboden op de website.


 

Koopprijs
prijs (inclusief de btw) van een door Interactiva B.V. geaccepteerde bestelling.


 

Artikel 1: Algemeen

1.In deze voorwaarden wordt Interactiva B.V., gevestigd te Zaandam verder aangeduid als Morq.nl.

Op alle aanbiedingen van Morq.nl. zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

2.Naast deze algemene voorwaarden kan Morq.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

3.De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Morq.nl


 

Artikel 2: Totstandkoming van de koopovereenkomst

1.De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Morq.nl via e-mail, internet of anderszins.

2.Morq.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen orders niet te accepteren.

3.De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de inschrijving verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de gebruiker de verplichting deze wijziging(en) door te voeren in zijn profiel op Morq.nl.

4.Morq.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan is door het gebruik van producten genoemd in de koopovereenkomst.

5.Indien Morq.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.


 

Artikel 3: Privacy

1.Morq.nl neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.

2.Door inschrijving op de website geeft de gebruiker aan Morq.nl toestemming voor het opslaan en gebruiken van de door de gebruiker ingevoerde gegevens.

3.Morq.nl zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de koopovereenkomst. Morq.nl zal deze gegevens niet zonder toestemming van Gebruiker aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Morq.nl volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag.


 

Artikel 4: Prijzen en aanbiedingen

1.Alle prijzen op Morq.nl zijn exclusief BTW.

2.Voor de artikelen worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van Morq.nl onder voorbehoud van type- of drukfouten. Morq.nl heeft het recht voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

3. Morq.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren.


 

Artikel 5: Afbeeldingen en links

1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. getoond op de Website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2. De Websites kunnen links naar andere sites bevatten. Morq.nl heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites.

3. Morq.nl is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door gebruiker uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, ten gevolge van het gebruik of bezoek door gebruiker van de in artikel 5.2 bedoelde links.

 

 

Artikel 6: Betaling

1. Hoofdregel is dat de (uit)levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

2. Voor het geval dat Morq.nl een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig (binnen 2 weken) ophalen/ betalen van de zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en heeft Morq.nl het recht de betreffende producten aan een ander te verkopen.

4. Morq.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Morq.nl hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van 100,- Euro.


 

Artikel 7: Levering

1.Op artikelen van Morq.nl kan een levertijd zitten. Enige levertijd die gecommuniceerd wordt is een indicatie. Koper is niet gerechtigd tot enige vergoeding bij overschrijding van de levertijd.

2. Krachtens de wet Koop op Afstand is Koper gerechtigd de bestelling op enig moment voor levering te annuleren.

3. Krachtens de wet Koop op Afstand is Koper gerechtigd de bestelling op eigen kosten binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren.

4. De bepalingen onder 2 en 3 zijn alleen van toepassing indien sprake is van een consumentenkoop. Indien Koper in de hoedanigheid van een (werknemer van een) bedrijf een bestelling heeft geplaatst geeft een overschrijding van de levertermijn Koper geen recht tot ontbinding van de Koopovereenkomst.

5. De bepaling onder 3 is alleen dan geldig wanneer Morq.nl de bestelling heeft verzonden. Indien Koper zelf de bestelling heeft opgehaald, vervalt deze bepaling.

6. Bij annulering of retourzending zal Morq.nl Koper het volledig betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen retourneren.

7. Indien Koper slechts een deel van de bestelling annuleert of retourneert zullen slechts de geretourneerde producten worden vergoed. Betaalde verzendkosten worden in zo'n geval naar redelijkheid vergoed. De vaststelling daarvan zal door Morq.nl plaatsvinden.

8. Bepalingen onder 6 en 7 zijn alleen dan van toepassing indien geretourneerde producten onbeschadigd en in hun oorspronkelijke verpakking bij Morq.nl aankomen. Het risico voor terugzending ligt krachtens de wet Koop op Afstand bij Koper.


 

Artikel 8: Garantie

1.Als een product niet voldoet aan de in de factuur genoemde omschrijving, dient de koper op eigen kosten in de originele verpakking het product te retourneren naar Morq.nl. Morq.nl zal waar mogelijk zorgdragen voor herstel of vervanging van defecte producten. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is zal Morq.nl in het uiterste geval overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag.

2. Garantie heeft slechts betrekking op productiefouten. Schade van enige andere aard, waaronder maar niet beperkt tot transportschade, schade door foutief gebruik, schade veroorzaakt door huisdieren, water- en vuurschade, vandalisme of anderszins opzettelijke beschadiging vallen niet onder de garantiebepaling.

3. Mocht een geretourneerd product niet onder de garantie vallen, is Morq.nl niet verplicht tot herstel, vervanging of vergoeding van het beschadigde product. Verzendkosten zijn in zulke gevallen voor rekening van Koper. Morq.nl is, onverminderd haar gebrek aan verplichting tot herstel of vervanging, gerechtigd in zo'n geval kosten voor eventueel herstel of vervanging, in overleg met Koper, in rekening te brengen.


 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

1.De eigendom van geleverde producten door Morq.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.


 

Artikel 10: Aansprakelijkheids-beperking

1.Morq.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

2.Morq.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

3.Morq.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade door gebruik van de website of onjuiste informatie hierop.


 

Artikel 11: Ontbinding

1.Indien de Koper zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig ophalen van de Zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken is de Koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en staat het Verkoper vrij de Zaken aan een ander te gunnen.

2.Indien Gebruiker niet of niet tijdig de koopprijs betaalt, is de Koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en staat het Verkoper vrij de zaken aan een ander te gunnen zonder dat Morq.nl en/of Verkoper tot enige (schade-) vergoeding is/zijn gehouden.


 

Artikel 12: Arbitrage

1.Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Morq.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.


 

Bedrijfsgegevens Interactiva

Interactiva B.V.
Tel: 075-6120868
Bankrekening: 37.01.62.552
BIC: RABONL2U
BTW nummer: NL850514150B01
KVK Amsterdam: 52593398 0000
E-mail:
info@goedkoopinrichten.nl_